Felhasználási feltételek és adatvédelem röviden

  • Azért kérünk tőled adatokat, hogy az oldalaink (nemzetisport.hu, tvmusor.hu) különböző személyre szabott szolgáltatásait használni tudd, például hozzászólhass a cikkekhez, vagy feliratkozhass a hírlevelekre
  • Más célra (például kutatásokhoz, vagy reklámhoz) csak akkor használjuk fel az adataidat, ha arra a feliratkozáskor külön engedélyt adsz nekünk
  • Csak azokat az adataidat kezeljük, amiket te szabad akaratodból megadsz nekünk, csak annyi ideig, ameddig feltétlenül szükséges
  • Az adatkezeléssel kapcsolatban minden törvényi előírást betartunk, és ügyelünk rá, hogy illetéktelenek még véletlenül se férjenek hozzá az adataidhoz
  • Ha az itt olvasható felhasználási feltételeken, vagy az adatvédelmi szabályzaton változtatnánk, akkor arról 30 nappal a változás előtt emailben értesíteni fogunk téged

1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. „Szabályzat”: a Szolgáltató által üzemeltetett internetes portálok szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó feltételeket tartalmazza és kötelező mind a regisztrációval rendelkező, illetve a regisztrációval nem rendelkező személyek részére; Amennyiben valamely személy a szolgáltatások bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

1.2. „Weboldalak”: a Szolgáltató által üzemeltetett alábbi internetes portálok: NemzetiSport.hu; tvmusor.hu.

1.3. „Szolgáltató”: Mediaworks Hungary Zrt. (1034 Budapest, Bécsi út 122-124.);

1.4. „Látogató”: a Weboldal látogatója;

1.5. „Sajtótermék”: a napilap és más időszaki lap egyes számai, valamint az internetes újság vagy hírportál, amelyet gazdasági szolgáltatásként nyújtanak, amelynek tartalmáért valamely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság szerkesztői felelősséget visel, és amelynek elsődleges célja szövegből, illetve képekből álló tartalmaknak a nyilvánossághoz való eljuttatása tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából, nyomtatott formátumban vagy valamely elektronikus hírközlő hálózaton keresztül. A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti, és nem eredményez szükségszerűen jogi felelősséget a sajtótermék tekintetében. Gazdasági szolgáltatás az önálló, üzletszerűen - rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatvállalás mellett - végzett szolgáltatás.

1.6. „Felhasználó”: bármely személy, aki a Weboldalak regisztrációhoz kötött szolgáltatásait igénybe veszi.

1.7. „Mttv”: a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény;

1.8. „Smtv”: a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény

1.9. „Ptk”: a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény;

1.10. „Szjt”: a szerzői jogról szóló 1999.évi LXXVI. törvény;

1.11. „Ekertv.”: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény;

2. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

2.1. Jelen Szabályzat tartalmazza a Szolgáltató és a Weboldalakat használó bármely harmadik személyek között létrejött jogviszonyokban a felek jogait és kötelezettségeit.

2.2. A regisztrációhoz kötött szolgáltatások igénybevétele a jelen Szabályzat alapján történik. A regisztráció első lépése a regisztrációs lap a valóságnak megfelelő adatokkal történő hiánytalan kitöltése. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan felhasználói nevet választ, amely már létezik, a regisztrációs folyamatot köteles megismételni mindaddig, amíg a regisztrációs lap teljesen és hiánytalanul kitöltésre nem kerül, és tartalma nem ütközik már létező regisztrált Felhasználó egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció szükséges feltétele annak megerősítése, hogy Felhasználó a jelen Szabályzat tartalmát ismeri.

2.3. A regisztráció a megadott e-mail címre érkező levélben található link lekattintásával jön létre.

2.4. Jelen Szabályzat rendelkezéseinek megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói profilt.

2.5. A regisztrációval létrehozott profil és egyes szolgáltatások a Felhasználó bizonyos adatainak, jellemzőinek rögzítésére szolgál, annak nyilvános megjelenítéséről és tartalmáról Felhasználó szabadon dönthet. Az ott megadott adatokat Szolgáltató semmilyen a Felhasználó által megadottól eltérő célra nem használja fel.

2.6. A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szabadon szerkeszthető felhasználói tartalom, valamint a profiljában feltüntetésre kerülő vagy általa közzétett adatok, információk, kép és hanganyagok a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik, továbbá arra, hogy a Szolgáltatást reklám céljára nem használja.

2.7. A Szabályzat szerinti jognyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek. A Felhasználók által a Szolgáltatónak nem jelzett postacím, illetve e-mail cím változásából vagy szolgáltatóik (postai, internet szolgáltatás) érdekkörében felmerült technikai hibákból eredő következményekért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

3. SZOLGÁLTATÁSOK

3.1. Sajtótermékek

3.1.1. A Szolgáltató sajtótermékeinek tartalmáért a Szolgáltató felelőssége a mindenkor hatályos Mttv. és az Smtv. rendelkezéseinek megfelelően alakul.

3.1.2. A Weboldalakon közzétett cikkek, fotóművészeti alkotások, egyéb szerzői művek csak a Szolgáltató írásbeli engedélyével többszörözhetőek, közvetíthetőek a nyilvánosság felé, tehetőek nyilvánosság számára hozzáférhetővé a sajtóban [Szjt. 36. § (2)]. Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül.

3.1.3. A Szolgáltató, amennyiben sajtótermékeinek tartalmát bármely személy engedély nélkül felhasználja, az egyes Weboldalakon megjelölt összegű kötbér igényét érvényesítheti a jogellenes felhasználókkal szemben.

3.1.4. Engedély nélkül is átvehetőek anyagok kizárólag a következő formában:

  • cím
  • közvetlen link az adott Weboldalon található teljes cikkre.

3.2. Felhasználói Tartalmak (blog, fórum)

3.2.1. A felhasználói tartalmak (írások, vélemények, hozzászólások, videók, fényképek, ábrák, képek, grafikai és audiovizuális ábrázolások vagy alkotások stb. a továbbiakban. Felhasználói Tartalom) közzétételéhez a Weboldalakon regisztráció szükséges.

3.2.2. A Felhasználói Tartalmak tekintetében a Szolgáltató az Ekertv. 2.§ lc) pontja szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül.

3.2.3. Az Ekertv. 7.§ (3) bekezdése alapján a Szolgáltató nem köteles a blogok illetve a felhasználói hozzászólások moderálására, tartalmuk ellenőrzésére, szerkesztésére, azaz a közvetítő szolgáltató nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, tehát nem köteles a felhasználók által feltöltött tartalmak előzetes ellenőrzésére vagy monitorozására. A jogsértő Felhasználói Tartalmak bejelentésére a jelentem@mediaworks.hu email cím szolgál.

3.2.3.1. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató indokolás nélkül jogosult törölni az olyan Felhasználói Tartalmakat, amelyek sértik a hatályos jogszabályokat, illetve amelyek Szolgáltató egyoldalú megítélése szerint:

3.2.3.1.1. közerkölcsbe ütköznek, vagy politikai, gazdasági szempontból kifogásolhatóak, vagy tartalmuk nem egyeztethető össze a Szolgáltató vagy a Weboldalak szellemiségével, profiljával;

3.2.3.1.2. tartalmuk a Szolgáltató üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sérti,

3.2.3.1.3. tartalmuk a Szjt. rendelkezéseibe ütközik

3.2.3.1.4. tartalmuk harmadik személy személyiségi jogait sérti;

3.2.3.1.5. felhasználást harmadik személy joga akadályozza vagy korlátozza;

3.2.3.1.6. tartalmuk jelen Szabályzat rendelkezéseit sérti.

3.2.3.2. A Felhasználó a fentiekkel kapcsolatban semmiféle kárigényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

3.2.3.3. Szolgáltató jogosult arra, hogy a Felhasználói Tartalmak közzétételére szolgáló webhelyeken harmadik személyek hirdetését, illetve saját szolgáltatásait bemutató hirdetést vagy egyéb reklámot (pl. ajánló) helyezzen el.

3.2.4. A Felhasználó szavatolja, hogy a Felhasználói Tartalom nem ütközik jogszabályba, különösen nem az Szjt. rendelkezéseibe, továbbá nem sérti harmadik személy személyiségi jogait (beleértve a védjegy, adatvédelmi jogokat), illetve harmadik személynek nincs olyan joga, amely a felhasználást korlátozza, vagy megakadályozza, különösen nem áll fenn rajta harmadik személy szerzői- és szomszédos jogi oltalomban részesülő joga, vagy ha igen, akkor az oltalomban részesülők a nyilvános közzétételhez, felhasználáshoz a szükséges engedélyeket és hozzájárulásokat megadták.

3.2.5. Amennyiben a Felhasználó a jelen Szabályzatban vállalt szavatosságvállalásait megszegi, illetve kijelentései utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik a Szolgáltató irányába, ha harmadik személy kártérítési vagy egyéb igénnyel (hatósági bírság stb.) lép fel a Szolgáltatóval szemben.

4. ADATVÉDELEM

4.1. Azon adatokat, melyeket a Felhasználók a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatosan bocsátanak Szolgáltató rendelkezésére, Szolgáltató csak a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezésének megfelelően használhatja fel.

5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja, a Szolgáltatás (ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is) pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, így például, de nem kizárólagosan az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazásokért vagy programokért.

5.2. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

5.3. A Szolgáltatás, valamint a Weboldalakon elérhető, a Szolgáltató által előállított tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

5.4. Amennyiben bármely személy a saját weboldalán a Weboldalakra, vagy annak bármelyik elemére mutató linket (hiperhivatkozást) kíván elhelyezni, azt eltérő egyedi megállapodás hiányában a következő módon teheti meg:

  • cím
  • közvetlen link az adott Weboldalon található teljes tartalomra

5.5. A Weboldalak tartalmának a fentiektől eltérő módon vagy mértékben történő átvétele szerzői jogot sért, és a Szolgáltató minden esetben haladéktalanul jogi lépéseket tesz a jogsértés megszüntetésére.

5.6. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely személy a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy ezen személy felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés abban az esetben is alkalmazható, ha más személyek adataival történik visszaélés.

5.7. A Weboldalak harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalakról. Ezen túl Szolgáltató az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

5.8. A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott személy tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget Felhasználók vagy a Látogatók által okozott, vagy egyébként a magatartásukkal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

5.9. Amennyiben a Látogatók, illetve a Felhasználók magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, úgy Szolgáltató törölheti ezen személyek regisztrációját, továbbá a fentiek kötelesek minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót bármely jogellenes magatartásuk miatt vagy azzal összefüggésben éri.

6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6.1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldalak bármely tartalmi elemét bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy törölje, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy bármely egyéb tartalmat helyezzen el. A Weboldalakon (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek.

6.2. Ha Szolgáltató valamely, jelen Szabályzatban meghatározott jogát nem gyakorolja, az nem értelmezhető úgy, hogy annak gyakorlásáról Szolgáltató lemondott. A fentiekben a Szolgáltató részére megállapított jogosítványok nem kizárólagos jellegűek, azok együttesen is alkalmazhatóak és azok alkalmazása nem zárja ki a jog vagy szerződés alapján a Szolgáltató rendelkezésére álló egyéb jogosítványok alkalmazhatóságát.

Jelen Szabályzat rendelkezései 2013. március hó. 1. napjától visszavonásig, illetve módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. A Szabályzat rendelkezéseinek megismertetéséről a Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy arra a pontos elérési út megjelölésével hivatkozik. Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a www.belepo.hu weboldalon, www.belepo.hu/feltetelek címen kerül közzétételre.

Budapest, 2013. március 1.

Ugrás az oldal tetejére